1. @JURE Advocaten is een samenwerkingsverband van zelfstandig gevestigde advocaten. De advocaten handelen onder de naam @JURE Advocaten (hierna te noemen: @JURE) hetgeen ook blijkt uit het gehanteerde briefpapier.
 2. Alle opdrachten worden uitsluitend door de behandelend advocaat als opdrachtnemer aanvaard, onder uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW.
 3. Iedere aan het kantoor verbonden advocaat heeft een eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering waarvan de polisvoorwaarden ten kantore ter inzage liggen. Iedere aansprakelijkheid in het kader van de aan de betreffende advocaat (werkzaam onder de naam @JURE) verstrekte opdracht(en) is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering van de betreffende advocaat wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) komt.
 4. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet alleen gemaakt ten behoeve van de advocaten die verbonden zijn aan @JURE, doch tevens voor al diegenen die in loondienst van @JURE werkzaam zijn of diegenen die anderszins voor @JURE werkzaam zijn.
 5. Bij het inschakelen van derden, behoudens andere advocaten in verband met proceshandelingen en deurwaarders, zal @JURE bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk overleggen met de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.
 6. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de werkzaamheden geenrechten ontlenen.
 7. Betaling van declaraties dient zonder enig recht op verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke (handels)rente verschuldigd. De cliënt die van rechtswege in verzuim is zal worden aangemaand de factuur binnen 14 dagen alsnog te voldoen. De cliënt die ook na daartoe te zijn aangemaand niet binnen de termijn van 14 dagen overgaat tot betaling van de factuur zal naast de wettelijke (handels)rente tevens de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd zijn, zijnde 15% over de hoofdsom met een minimum van € 40,– en een maximum van € 6.775,–ten laste van de cliënt.
 8. Gelden die het kantoor ten behoeve van de cliënt of derde(n) ontvangt, worden gestort op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden @Jure Advocaten te Utrecht. Tenzij een afwijkende schriftelijke afspraak is gemaakt, wordt over de ontvangen betalingen geen rente vergoed.
 9. Het met een opdracht gevormde dossier zal gedurende 5 jaar, gerekend vanaf datum sluiting van het dossier, worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd.
 10. @JURE en derhalve de individuele advocaat die een opdracht van een cliënt heeft aanvaard, heeft het recht het door haar/hem gehanteerde uurtarief tussentijds te wijzigen.
 11. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en @JURE is Nederlands recht van toepassing.
 12. Geschillen die aan de civiele rechter worden voorgelegd zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht, voor zover dit rechtens is toegestaan. Dit geldt zowel voor de opdrachtgever als voor opdrachtnemer.
 13. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.