Aansprakelijkheidsrecht

De hoofdregel in het Nederlandse rechtssysteem is ‘dat een ieder zijn eigen schade draagt, tenzij er een bijzondere reden is om de schade af te wentelen op een ander’. In sommige situaties ontstaat er een schadevergoedingsrecht op grond van de wet, dat wil zeggen bijvoorbeeld op grond van onrechtmatige daad of wegens onverschuldigde betaling. Ook kan een schadevergoedingsrecht ontstaan als een partij is tekortgeschoten in de nakoming van de verplichtingen op grond van een overeenkomst. De advocaten van @JURE hebben veel kennis van en ervaring met het aansprakelijkheidsrecht.

In het bijzonder houden de advocaten zich regelmatig bezig met aansprakelijkheid van professionele beroepsbeoefenaars (advocaten, accountants, curatoren en notarissen), immers van professionele beroepsbeoefenaars mag een hoge mate van professionele zorgvuldigheid worden verwacht. Voor professionele beroepsbeoefenaars gelden vaak speciale regels waar zij zich aan moeten houden. Maken zij beroepsfouten dan kunnen zij daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Voor een advocaat of een andere professional geldt dat zij als opdrachtnemer de zorgvuldigheid moeten betrachten die van een redelijke bekwaam en redelijk handelend professional verwacht mag worden. Dat een procedure niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, betekent overigens niet zonder meer dat de advocaat (of een andere professional) aansprakelijk is maar indien daarbij fouten zijn gemaakt waardoor schade wordt geleden en deze toerekenbaar is kan dat wel het geval zijn.

De advocaten van @JURE maken graag een inschatting van de goede en kwade kansen voor het verhalen van uw schade. Indien u gerede kans van slagen hebt zal de advocaat eerst overleg voeren met (de advocaat van) de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om te komen tot een minnelijke regeling. Indien dat niet lukt kan alsnog een gerechtelijke civiele procedure gevoerd worden. Ook daar staan wij u graag in bij.

Kernwoorden

 • Onrechtmatige Daad
 • Zaakwaarneming
 • Onverschuldigde betaling
 • Ongerechtvaardigde verrijking
 • Wanprestatie
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Causaliteit
 • Vermogensschade
 • Immateriële  schade
 • Bewijsplicht
 • Schikking
 • Civiele procedure

Advocaten

Voor vragen over een van deze onderwerpen kunt u contact opnemen met Pjotr Snoek.