Arbeids- en ambtenarenrecht

Pjotr Snoek wordt vaak ingeschakeld voor het geven van (strategisch) advies en het voeren van gerechtelijke procedures in arbeidszaken. Hij treedt voor zowel werkgevers als werknemers (inclusief statutair directeur) op. Pjotr Snoek is ook MfN-mediator (geregistreerd bij Mediatorsfederatie Nederland). Om die reden wordt hij niet alleen als advocaat maar vaak ook als mediator betrokken bij arbeidsgeschillen tussen werkgever en werknemer, bijvoorbeeld bij het treffen van een beëindigingsregeling van het dienstverband voor de werknemer, bij geschillen tussen werknemers of tussen familieleden die samen een bedrijf hebben. De advocaten van @JURE worden ook vaak betrokken bij het opstellen of controleren van arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden.

Het ambtenarenrecht verschilt van het gewone arbeidsrecht omdat de ambtenaar als feitelijk uitvoerder van de werkzaamheden van de overheid ook te maken heeft met de extra rechten en extra plichten die de overheid ten opzichte van de “gewone burger” heeft. Dit betekent dat een ambtenaar aan hoge (integriteits) eisen moet voldoen, welke niet alleen doorwerken in zijn eigenlijke werkzaamheden, maar ook daar buiten. De regelgeving die in verband hiermee van toepassing is op de relatie tussen de ambtenaar en zijn werkgever (de overheid) is uitgebreid en complex. Op veel punten wijkt deze regelgeving ook sterk af van de regelgeving die op de gewone arbeidsovereenkomst van toepassing is.  Jan Paul Kleijwegt heeft in het bijzonder ervaring als het om ambtenarenrecht gaat.

Kernwoorden

 • (flexibele) arbeidscontracten
 • Ontslag statutair directeur
 • Individueel en collectief ontslag
 • Proeftijd(ontslag)
 • Aanstelling en ontslag
 • Disciplinaire maatregelen
 • Bezwaar en beroep
 • Sociale zekerheid voor ambtenaren
 • Reorganisaties en sociaal plan
 • Beëindigingsregelingen
 • Schorsing en non-actiefstelling
 • Gebruik van Social Media
 • Non-concurrentiebeding en relatiebeding
 • Collectief arbeidsrecht (CAO)
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Loonvordering
 • Vakantiedagen
 • Arbeidsomstandigheden (Arbo-wet)
 • Arbeidsongeschiktheid en reïntegratie
 • Second opinion/deskundigenoordeel (UWV)
 • Pesten op de werkvloer
 • Aansprakelijkheid werkgever bij (bedrijfs)ongevallen
 • Familiebedrijf
 • Mediation

Advocaten

Voor vragen over arbeidsrecht kunt u contact opnemen met Pjotr Snoek en voor vragen over ambtenarenrecht kunt u contact opnemen met Jan Paul Kleijwegt.